سطح کاربری

رایگان

trial

trial

ثبت نام رایگان دسترسی به دوره های رایگان به صورت تستی که باید شهریه پرداخت نمایید  

رایگان

after effect دوره مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته  adobe after effect 1-مقدمه 2-اینفوگرافی لیبیل 3-کامپوزیشن 4-کی اندکس 5-ثببثزف 6-پترن 7-پریکامپ 8-ساخت پروژه در افتر افکت 9-اضافه کردن نوشته در افتر افکت 10-موشن مابقی دروس اضافه خواهد شد